برنامه حمایت از کارآفرینی

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در این برنامه سازمان ماندهی شده توسط مرکز اجتماعی کییزلی (الهلال الاحمر) شرکت کنید. آموزش کارآفرینی مرحله اول از آموزش های تشکیل می شود که شرکت کنندگان برای مفاهیم پایه کارآفرینی درک بکنند. آموزش کارآفرینی پیشرفته هم با مطالعات امکان سنجی برای کارآفرینانی که در حال حاضر یک ایده کسب و کار دارند و این شامل محتویات آموزشی و کارگاه های آموزشی است که موضوعات اصلی را برای شروع یک کسب و کار پوشش می دهد.
مشارکت در آموزش با سهمیه محدود است.
برای بیشتر اطلاع و مراجعه می توانید به سایت
نگاه کنید.
http://kizilaytoplummerkezleri.org/…/girisimcilik-destek-pr…