جریمه های کار ثبت نشده (بدون مجوز کار) در سال 2023 اعلام شده است

جریمه های کار ثبت نشده (بدون مجوز کار) در سال 2023 اعلام شده است

بر اساس ماده 6 قانون بین المللی کار شماره 6735، کار و یا اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز کار در ترکیه ممنوع است. برای کارفرمایان و اتباع خارجی که بر خلاف این قانون اتباع خارجی را استخدام کنند جریمه های اداری طبق ماده 23 این قانون اعمال می شود.

در این زمینه جریمه اداری اعمال شده برای کارفرمایان در سال 2022 برای هر فرد خارجی شاغل بدون مجوز 16066 لیربود. این رقم با نرخ تجدید ارزیابی 122.93% مطابق با بیانیه عمومی VUK با ردیف شماره 542 منتشر شده در روزنامه رسمی در تاریخ 24.11.2022 و برای سال 2023 افزایش یافته است.

برای کارفرمایانی که خارجیانی را استخدام می کنند که مجوز کار ندارند، برای هر خارجی؛ به قیمت 35815 لیر

به خارجی که بدون مجوز کار به صورت وابسته کار می کند. از 6.423 TL تا 14318 TL

خارجی کار مستقل بدون مجوز کار؛ از 12854 TL به 28655 TL تعیین شد.

به موجب ماده 23 قانون شماره 6735; در صورت تکرار اقدامات فوق الذکر جریمه های اداری با افزایش یک برابری اعمال می شود.

به اطلاع عموم می رسد.

منبع: https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/calisma-izni-olmakazan-calisan-calistirilan-yabancilara-iliskin-2023-yilinda-uygulacak-idari-para-cezasi-hakkinda