آیا درخواست مجوز کار من از طریق سیستم دولت الکترونیک کافی است؟

آیا درخواست مجوز کار من از طریق سیستم دولت الکترونیک کافی است؟

بله. برای کارفرما کافی است که از دولت الکترونیک درخواست نماید.لازم نیست که به وزارت اسنادی ارسال کند.