آیا می توانم در دوره هایی که در محل کار برگذار می شود شرکت کنم؟

آیا می توانم در دوره هایی که در محل کار برگذار می شود شرکت کنم؟

بله.  انجمن کسب و کار ترکیه در یک محل کار تحت پوشش خدمات بازار کار فعال است و برنامه سازمان به عنوان بخشی از این دوره هاست که شما می توانید آموزش فنی و حرفه ای کار را در آن ببینید. در اخر آموزش برای کار کردن در همان جا کارفرما به جای شما می تواند به وزارت مراجعه کند. در این برنامه ها، سهمیه اشتغال در محل کار ممکن است توسط وزارتخانه متفاوت باشد.