افرادی شناسایی شده اند که بدون مجوز کار کار می کنند برای آنها چه شرایطی اعمال می شود؟

افرادی شناسایی شده اند که بدون مجوز کار کار می کنند برای آنها چه شرایطی اعمال می شود؟

جریمه های اداری برای خارجی ها و کارفرمایان آنها اعمال می شود که بدون مجوز کار ،  کار می کنند. کارفرمایی که به کارگران بدون مجوز کار ،  کار می دهند هزینه های شخص خارجی و همسر و فرزندانش را در صورت لزوم، همچنین هزینه های بازگشت به کشور شخص خارجی و هزینه های مربوط به سلامت در صورت لزوم را باید پرداخت کند. در صورت تکرار کار بدون مجوز، جریمه اداری یک بار افزایش می یابد. کارگر بدون مجوز کار نیز ممکن است در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرد.