مجوز کار چیست؟

مجوز کار چیست؟

برگه مجوز این است که از طرف وزارت کار خدمات اجتماعی و خانواده  ارائه می شود و در مدت اعتبار آن به شما اجازه می دهد که در ترکیه هم مجوز کار بگیرید و هم اقامت داشته باشید.