من می خواهم به عنوان کارگر فصلی کار کنم. سهمیه ارتباطی به من دارد؟

من می خواهم به عنوان کارگر فصلی کار کنم. سهمیه ارتباطی به من دارد؟

خیر، اگر شما می خواهید در کشاورزی و دامداری فصلی کار بکنید  برای شما محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.