چه زمانی می توانم برای مجوز کار مراجعه کنم ؟

چه زمانی می توانم برای مجوز کار مراجعه کنم ؟

شما می توانید 6 ماه پس از تاریخ ثبت نام حمایت موقت برای مجوز کار درخواست نمایید.