!حداقل دستمزد برای شش ماه دوم سال 2023 اعلام شد

!حداقل دستمزد برای شش ماه دوم سال 2023 اعلام شد

حداقل دستمزد برای شش ماه دوم سال 2023 اعلام شد

حساب خالص حداقل دستمزد و هزینه برای کارفرما

تهیه شده توسط اداره کل کار / اداره آمار کار.

01/07/2023-31/12/2023

حساب خالص حداقل دستمزد (TL / ماه)

حداقل دستمزد 13414.50

موسسه تامین اجتماعی 14% 1878.03

بیمه بیکاری % 1 134.15

مجموع وقفه ها 2.012.18

حداقل دستمزد خالص 11402.32

هزینه برای کارفرما (TL / ماه)

حداقل دستمزد 13414.50

موسسه تامین اجتماعی 15.5% (سهم کارفرما) (*) 2079.25

حق بیمه بیکاری کارفرما 2% 268.29

کل هزینه برای کارفرما 15762.04

منبع: https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/