حقوق خود را بدانید

در سال 2011 روند مهاجرت اغاز شده است و بعدا  افزایش یافته است . به سبب این افزایش ترکیه برای مهاجرانی که به این کشور می آيند سازماندهی جدید درست کرده است. با این سازماندهی برای برخی از افرادی که در این مدت به ترکیه مهاجرت می کنند، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و بازار کار با دسترسی به خدمات آموزشی (حق کار) تضمین شده است. اگر در قوانین مربوط به خارجیان محدودیتی وجود نداشته باشد، مقرراتی که برای شهروندان ترکیه تحت قانون کار قابل اجراست، به خارجیان نیز اعمال می شود. بنابراین طلاعات دقیقی در مورد قانونی که در زیر گفته شده می توانید پیدا کنید و این قوانین برای هرکسی که از طرف دولت ترکیه شناسنامه دارد معتبر است.

اگر شما شهروند جمهوری ترکیه هستید نیازی نیست که بخش مجوز کار را بخوانید

بخش "حقوق خود را بدانید" را برای این تشکیل داده ایم که شما درباره حقوق کاریتان اطلاعات داشته باشید و برای سوال هایتان جواب دریافت کنید.اگر سوال دیگری دارید، لطفا برای تماس گرفتن با ما تردید نکنید!