اطلاعیه تمدید کارت مفقود شده در استان هایی که وضعیت اضطراری اعلام شده است