مجوز کار

مجوز کار

برای چه کسی نیاز نیست که  درخواست مجوز کار کند؟

ترکیه، با توجه به  کنوانسیون 1951 پناهندگان و شرایط جغرافیایی آن و وضعیت مختلف پناهندگان رجوع کننده به این کشور به عنوان کشور پناهنده پذیر توسط کشورهای عضو شورای اروپا به رسمیت شناخته شده است.

این وضعیت شامل؛ پناهنده، پناهنده مشروط، حفاظت ثانویه، حفاظت بین المللی و حفاظت موقت است. اگر شما پناهنده ای هستید  که از کشورهای اروپایی به ترکیه آمده اید و اگر شامل حقوق 1951 می شوید ، می توانید پناهنده بشوید ولی اگر شما از کشورهای دیگر به ترکیه می آیید و اگر با تعریف پناهندگان مطابقت داشته باشید،از طرف دولت  به شما هویت مشروط  یا ثانویه اعطا می شود . در ترکیه روند تعیین وضعیت را مدریت اداره مهاجرات و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با هم انجام می دهند.

افرادی که وضعیت پناهندگی ویا حفاظت ثانویه  دارند می توانند به صورت وابسته یا مستقل کار بکنند. صاحب هویت پناهنده و حفاظت ثانویه می تواند شناسنامه اش را به جای مجوز کار به کار بگیرد.

فقط در شهری که آنجا کار می کند باید شغل و وابسته یا مستقل بودن آنرا به وزارت کار و خدمات اجتماعی خانواده اطلاع بدهد. مطابق با توضیحات بالا؛ اگر از حفاظت ثانویه و وضعیت پناهندگی برخوردار هستید و  متقاضی حمایت بین المللی یا پناهنده مشروط هستید ، باید مجوز کار داشته باشید.

 

کسانی که اهل سوریه هستند و در ترکیه کارت شناسایی حفاظت موقت دارند ویا کارت ترویج خارجی و شماره شناسای خارجی دارند. حفاظت موقت به این معنی است که افرادی که از کشور خود مجبور شده اند خارج بشوند و نمی توانند به کشور خود برگردند ،  برای گرفتن حفاظت موقت به طور جمعی به ترکیه آمده اند و به آنها حفاظت بین المللی  تعلق نمی گیرد و به این مردم حفاظت موقت می دهند.

طبق ماده دستورالعمل حفاظت موقت جمهوری ترکیه :

کسانی که از کشور خودشان مجبور شده اند خارج بشوند

کسانی که برای پیدا کردن حفاظت فوری و موقت به مرزهای ترکیه برسند و داخل کشور بشوند می توانند وضعیت حفاظت موقت بگیرند.

کسانی که کارت حفاظت موقت دارند می توانند در ترکیه کار بکنند بنابراین این افراد اگر در ترکیه مجوز کار معتبر ندارند نمی توانند کار بکنند

 مجوز کار چه کسی قبول می شود؟

اگر شما در ترکیه دارای حفاظت موقت هستید و نکاتی که در زیر گفته می شود دارا هستید ، درخواستتان  قبول می شود.

اگر شما تحت حفاظت موقت هستید و می توانید این را با شناسنامه تان که با رقم 99 شروع می شود اثبات کنید

 مجوز کار تان را  در همان جایی که شناسنامه تان را گرفتید ، دریافت می کنید

جای که شما می خواهید آنجا کار کنید نباید تعداد افرادی که حفاظت موقت دارند از ده درصد شهروندان ترکیه بیشتر بشود

اگر می خواهید در یک حرفه ای کار کنید که نیاز به یک مجوز اولیه دارد (اگر شما در خدمات بهداشتی و آموزشی که نیاز به مجوز حرفه ای دارند کار کنید)و قبلا چنین اجازه ای دریافت کرده اید

اگر در ترکیه شما مجوز کار ندارید ویا برای مجوز کار مراجعه نکرده اید ، می توانید مجوز کار بگیرید.

برای مراجعه کردن به مجوز کار باید شناسنامه و شماره شناسنامه داشته باشید.

افرادی که برای پناهندگی به ترکیه می آیند ، می توانند شناسنامه بگیرند. این شناسنامه بعد از ورود به ترکیه با ضبط آغاز می شود.

اگر شما اهل سوریه هستید ، می توانید برای دریافت هویت حفاظت موقت در شهر انتخابی خود درخواست بدهید، به جز شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، ازمیر که اداره کل مدیریت مهاجرت درخواست برنامه را مجاز نمی کند. شناسنامه حفاظت موقت شما از طرف اداره مدیریت مهاجرت اعطا می شود.

اگر شما در ترکیه شناسنامه حفاظت موقت داشتید:

شما حق اقامت قانونی دارید.

شما می توانید از خدمات بهداشتی رایگان استفاده بکنید

شما حق شروع و ادامه تحصیل دارید.

شما با گرفتن مجوز کار حق دارید که کار کنید

شما حق دارید ازدواج کنید.

شما دسترسی مستقیم به مزایای اجتماعی دارید (کمک های مالی، کمک های متقابل و غیره)

اگر شما شناسنامه حفاظت موقت ندارید

وقتی که می خواهید یک خانه اجاره بکنید قبول نمی شوید.

به دلیل این که مجوز کار ندارید کار هم نمی توانید پیدا کنید

از خدمات بهداشتی می توانید استفاده بکنید ولی باید پول پرداخت کنید

از حق ازدواج نمی توانید استفاده بکنید

از حق آموزش نمی توانید استفاده بکنید

از حق کمک های اجتماعی نمی توانید استفاده بکنید

برای اینکه مجوز کار دریافت کنید باید شناسنامه حفاظت موقت داشته باشید و از مراجعه تان باید 6 ماه هم بگذرد.

کارت شناسایی حفاظت موقت را از اداره مدیریت مهاجرت شهری که  در آنجا زندگی می کنید می توانید بگیرید. و  تاریخ شناسنامه تان هم باید حداقل 6 ماه باشد.

برای اینکه به مجوز کار مراجعه کنید و دریافت کنید باید مراجعه تان را در همان شهری که شناسنامه تان را گرفته اید انجام بدهید.

برای گرفتن مجوز کار شرط اول این است که شهری که می خواهید شما در آنجا کار کنید و شهری که شناسنامه تان را گرفتید یکی باشد. اگر شهری که شما در آنجا کار می کنید ویا می خواهید کار بکنید با شهری که زندگی می کنید متفاوت است باید شهر اقامت تان را عوض کنید و  برای این هم می توانید به اداره مهاجرت مراجعه نمایید.

سهمیه استخدام و استثنائات

تعداد کارگران تحت حفاظت موقت در محل کار باید از 10 درصد  تعداد شهروندان ترکیه کمتر باشد. اگر در محل کار هیچ  کارگر ترکیه ای نباشد ویا کل تعداد کارگران از 10 نفر کمتر باشد می توان به کسی که حفاظت موقت دارد کار داد.

علاوه بر این، توسط کارفرما؛ ممکن است سهم اشتغال در برنامه های کاربردی که در آن محل کار در استان ثبت نام شده اعمال نشود و در چهار هفته قبل از تاریخ اعطای مجوز کار، گواهی شده است که  یک شهروند ترکیه نمی تواند باشد که کار را برای استخدام انجام دهد. در ارزیابی این موضوع توسط وزارتخانه، کارهای باز و قرار دادن کار بر اساس بخش ها و استان هایی که مجوز درخواست کار داده اند ، مورد توجه قرار می گیرد.

شغل هایی که باید اجازه اول بگیریم

اگر شما در ترکیه  حفاظت موقت دارید و می خواهید در کار هایی که باید صلاحیت آموزشی و بهداشتی داشته باشد ، کار بکنید باید اجازه اول بگیرید. برای این قبل از مراجعه مجوز کار باید به وزارت مربوطه مراجعه نمایید.

اگر می خواهید در بخش بهداشتی کار کنید به وزارت بهداشت باید مراجعه کنید.

اگر می خواهید در بخش آموزش کار کنید به وزارت آموزش و پرورش باید مراجعه کنید

مجوز کار شما فقط در شرکت که در آنجا کار می کنید ویا کار خواهید کرد معتبر است.

مجوز کار شما فقط در شرکتی که در آنجا کار می کنید معتبر است. پس شما با این اجازه ای که برای شرکت گرفته اید نمی توانید در شغل دیگری کار بکنید و اگر شما بیش از یک مجوز کار دارید ، وزارت مراجعه تان را رد می کند. از این رو برای بیش از یک شرکت نباید کار بکنید.

گام به گام با مراجعه برای مجوز کار

اگر شما تحت حفاظت موقت هستید ، کارفرمایی که می خواهد به شما کار بدهد به جای شما به مجوز کار مراجعه می نماید. ولی (اگر شما می خواهید کار خود تان را انجام بدهید باید خودتان برای مجوز کار مراجعه کنید.)

کارفرما این مراجعه را در سیستم دولت الکترونیکی انجام می کند. کارفرما باید حساب اینترنتی داشته باشد. ( در صورت نداشتن حساب اینترنتی و امضا الکترونیکی ، مراجعه کردن برای مجوز کار غیرممکن است)

https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/#/eizin

برای انجام این کار، ثبت نام کارفرما بر روی سیستم مجوز الکترونیکی انجام می شود، شماره شناسنامه تان را در سیستم  جستجو می کنید و صفحه ای را باز می کنید که جزئیات شما را نشان می دهد. (در سیستم، ثبت نام های اولیه از محل کار به جز خدمات خانگی باید براساس  اعلامیه های منتشر شده توسط اسناد رسمی انجام شود و سپس این افراد مجاز به درخواست و پردازش از طرف شرکت ها یا مؤسسات خود از طریق سیستم هستند.)

در این مدت بر اساس سوابق وزارت کشور مشخص می شود که شما 6 ماه ویا بیش از آن باید در ترکیه زندگی کرده باشید .د ر غیر این صورت، سیستم هشدار می دهد و پردازش نمی تواند ادامه یابد .

اگر کارهای که در بالا گفته شده نتیجه اش مثبت باشد سیستم کد پستی آدرس کارخانه تان را و کد پستی آدرس اقامت تان را می پرسد. برای ادامه باید این دو آدرس شما یکی باشد. اگر ادرس کد پستی شرکت و کد اقامت تان متفاوت باشد به مراجعه تان ترتیب اثر داده نمی شود.

از طرف سیستم تایید شده که شما در طی 6 ماه  و بیش از آن در ترکیه هستید، کد پستی آدرس اقامت تان و کد پستی آدرس تان هم یکی است. اگر همه چیزی تا به اینجا درست باشد، همه اطلاعتی که درباره شما و کارفرما یتان است باید به سیستم وارید بشود و قراردادی که بین شما و کارفرما امضا شده و عکس بیومتریک تان باید اسکن بشود و در سیستم آپلود شود.

در ضمن، اگر یک برنامه جدید و مداوم در سیستم یافته  شود، برنامه جدید پذیرفته نمی شود و معامله فسخ می شود.

کل برنامه از طریق سیستم دولت الکترونیک تکمیل شده است. مدارک لازم نیست که توسط پست یا با دست به وزارت مربوطه ارسال شود

علاوه براین اگر شما حفاطت موقت دارید و می خواهید کار خودتان را شروع بکنید ، مراجعه مجوز کارتان را باید خودتان انجام بدهید. برای این شما نیاز به امضای الکترونیکی،  برای اطلاع رسانی و شماره مالیاتی دارید. پس از تمام کردن کارهای کارخانه با شماره مالیاتی ،برای گرفتن سند کارخانه باید به اتاق بازرگانی و تجارت مراجعه کنید. این سندها را در سیستم دولت الکترونیک  آپلود کنید و برای دریافت مجوز کار مراجعه کنید.

در چه شرایطی درخواست  مجوز کارتان رد می شود؟

روند مراجعه مجوز کارتان از طرف کارفرما شروع شده. پس مراجعه مجوز کار تان در چه شرایطی منفی می شود؟ جواب این سوال ها را در زیر می توانید پیدا کنید.

تعداد کارکنان درخواست کننده کار که تحت حمایت موقت در ترکیه هستند، بیش از یک دهم کارکنان اهل ترکیه است

اگر شغلی که درخواست کرده اید فقط در یکی از حوزه هایی است که شهروندان ترکیه اجازه کار دارند،

اگر شغلی که درخواست کردید نیاز به اجازه اول دارد و هنوز هم نگرفتید

وزارت بهداشت ، برای کارگرانی که در بخش بهداشت کار می کنند

وزارت آموزش و پرورش ملی یا موسسه آموزش عالی برای کارگرانی که در بخش آموزش کار می کنند

اگر معیارهای عمومی تان متناسب با شرایط اجازه کار نیست

موسسات دولتی مربوطه در مورد این درخواست نظر منفی  اعلام می کند،

در خواست مجوز شما رد می شود.

اگر در کارهای فصلی کشاورزی و دامپروری کار می کنید، می توانید برای معافیت مجوز کار درخواست بدهید.

اگر شما تحت حفاظت موقت هستید و شرایطی که در زیر گفته شده دارید می توانید به معافیت مجوز کار مراجعه کنید.

شما یک شناسه حفاظت موقت و یک شماره شناسایی خارجی برای حداقل 6 ماه داشته باشید که نشان می دهد که شما در معرض حفاظت موقت هستید و برای درخواست معافیت در مورد کار مراجعه می کنید

با توجه به پرونده حفاظت موقت، شما برای کار در استانی که در آن حق اقامت اعطا شده است و فقط برای کار در کارهای کشاورزی و دامداری فصلی، درخواست می کنید،

شما می توانید معافیت اجازه کار را دریافت کنید.

 موضوعات مهم سایر که  برای افرادی که در زیر حفاظت موقت هستند

اگر شما در ترکیه تحت حفاظت هستید:

شما نمی توانید بدون معافیت مجوز کار ویا نداشتن مجوز کار کار بکنید.

قانون گذاری امنیت اجتماعی و کار و قانون گذاری حفظ می شوند.

فرمی که درباره معافیت مجوز کار است و به شما داده می شود،  به جای اقامت به کار نمی برید.

وزارت در طی مراجعه تان اگر لازم باشد می تواند سند اضافی هم بگیرد.

حداکثر یک سال می توانید مجوز کار ویا معافیت مجوز کار بگیرید آخر یک سال باید تمدید کنید.

این تمدید را باید شصت روز قبل از تمام شدن  مجوز کارتان انجام بدید

اگر شما  شش ماه در ترکیه هستید و می توانید این را اثبات کنید می توانید به نام “دنبال کار” به ادارات کار و آژانس های کاریابی ولایتی مراجعه نمایید.

مراجعه مجوز کار و معافیت مجوز کار با شناسنامه ای که با رقم 99 شروع می شود انجام می شود.

 

افرادی که در ترکیه به عنوان پناهندگان، پناهندگان شرطی و حفاظت ثانویه می مانند به آنها  گفته  می شود که تحت حفاظت بین المللی ،  اول شناسنامه حفاظت بین المللی می گیرند. روش تعیین وضعیت برای حفاظت بین المللی از حفاظت موقت متفاوت است ولی روش مجوز کار عین هم است.

چه کسی درخواست مجوز کارش قبول می شود.

شرایط لازم برای درخواست اجازه کار:

حفاظت بین المللی دارای یک اسناد هویتی است که نشان دهنده وضعیت متقاضی یا دارای صلاحیت به عنوان یک پناهنده مشروط است؛

اگر شما دارای شناسنامه هستید و شناسنامه تان هم حداقل 6 ماهه است شما می توانید به مجوز کار مراجعه کنید.

اگر شهر شما با شهر اقامت تان متفاوت است و برای کار کردن مراجعه کردید ، درباره مراجعه تان از وزارت کشور نظر گرفته می شود و نتیجه گیری می شود.

اگر شما دارای حفاظت بین المللی ویا پناهندگی شرطی هستید و اگر مجوز کاری که معتبر است، دارید نمی توانید در پیش کارفرمایی متفاوت کار بکنید و نمی توانید خودتان مستقیم به مجوز کار مراجعه نمایید.

شما برای مراجعه مجوز کار باید شناسنامه و شماره شناسنامه داشته باشید.

افرادی که به ترکیه برای پناهندگی می آیند حق دارند که شناسنامه و شماره شناسنامه بگیرند. روند گرفتن شناسنامه با ثبت نام شروع می شود. اگر شما اهل سوریه نیستید (اهل افغانستان، عراقی ،ایرانی، سومالی و غیر..) اول باید به اداره مهاجرات مراجعه کنید. نتیجه مراجعه تان از طرف اداره مهاجرات به شمب شناسنامه حفاظت بین المللی فرستاده می شود.

با این شناسنامه حفاظت بین المللی شما به اداره مهاجرات مراجعه می نمایید و بیمه تان را می گیرید که به خدمات بهداشتی رایگان برسید.

اکر شما در ترکیه حفاظت بین المللی دارید:

می توانید اجازه اقامت بگیرید

می توانید از خدمات بهداشتی رایگان استفاده بکنید.

می توانید به تحصیل تان ادامه بدهید یا شروع بکنید

می توانید ازدواج بکنید

می توانید از کمک های اجتماعی استفاده بکنید (کمک مالی، …

اکر شما در ترکیه حفاظت بین المللی ندارید:

شما می توانید به مرکز بازگشت فرستاده بشوید.

شما می توانید از ترکیه اخراج بشوید.

اگر می خواهید یک خانه یا ملک را اجاره کنید، درخواست شما رد خواهید شد.

شما کار نمی کنید، زیرا نمی توانید مجوز کار بگیرید.

شما می توانید از خدمات بهداشتی بهره مند شوید، اما شما باید برای آن هزینه پرداخت کنید

شما نمی توانید ازدواج بکنید.

شما نمی توانید از حق تحصیل استفاده بکنید.

شما نمی توانید از کمک های اجتماعی بهره مند بشوید.

برای مراجعه کردن به مجوز کار، حداقل 6 ماه از تاریخ گرفتن کارت حفاظت بین المللی باید گذشته باشد .

برای مجوز کار از دریافت شناسنامه تان که از اداره مهاجرات گرفته اید باید 6 ماه بگذرد. اگر 6 ماه نگذشته و شما به مجوز کار مراجعه کردید مراجعه تان قبول نمی شود.

برای مراجعه کردن به مجوز کار و گرفتن مجوز کار باید در خواست خود تان را در همان شهر یکه شناسنامه تان را گرفتید، انجام بدهید.

شرایط اول این است که شما از شهر اقامتتان برای مجوز کار باید مراجعه کنید و مجوز کار تان  را که گرفتید فقط در حدود شهر محل اقامت شما معتبر است. شما اگر در شهر دیگری کار می کنید ویا می خواهید کار بکنید به درخواست دیگری نیاز دارید. این درخواست را به وزارت کشور به صورت الکترونیکی باید انجام بدهید.

درخواست مجوز کار کجا انجام می شود؟

درخواست مجوز کار از طرف سیستم اتوماسیون مجوز کار برای خارجی ها در ، وزارت کار و امور اجتماعی، (یعنی سیستم اجازه دولت الکترونیکی) انجام می شود.