سهمیه ده درصد گیر می کردم. با اجازه خاص مجوز کارم را گرفتم!

به صفحه اصلی برگردانید

سهمیه ده درصد گیر می کردم. با اجازه خاص مجوز کارم را گرفتم!

شش ماه هست که دارم در ترکیه زندگی می کنم.پنچ ماه هم در کارگاه پوشاک کار می کنم. در مورد خیاطی استاد هستم.از کارفرمایم مجوز کار خواستم.کارفرمایم گفت که در کارگاه به جز من، یک سوریه دیگر و در کل پونزده نفر کار می کنند و لذا به علت سهمیه ده در صد نمی تواند این کار را انجام بدهد.

با پیشنهاد یک دوستم به مرکز حمایت از کارگران که مشکل دوستم را هم حال کرده بودند، مراجعه کردم. به من گفتند که “سهمیه هست ولی کارفرما به جای شما می تواند از مدریت استان اشکور یک بلگه اجازه بگیرد.”

هر چیزی که از مرکز حمایت از کارگران اطلاع گرفتم آنها را به کارفرمایم تعریف کردم و الان مجوز کار دارم،بیمه هم دارم.

یادداشت: در محل کار تعداد خفاظت موقت نباید از تعداد شهروند ترکیه زیاد باشد. آما در محل کار تعداد کل کارگران کمتر از ده باشد، حد اکثر برای یک حارجی که تخت حفاظت موقت است می توان اجازه کار بگیرد.