من دچار حادثه کاری شدم و مجبور شدم بگویم حادثه در خانه اتفاق افتاد.

به صفحه اصلی برگردانید

من دچار حادثه کاری شدم و مجبور شدم بگویم حادثه در خانه اتفاق افتاد.

اسم من محنط است، 28 سال دارم و 4 سال است که در بورسا زندگی می‌کنم. در حالی که من با خانواده‌ام در حلب زندگی می کردم، حادثه‌های در سوریه انجام یافت باعث شد که به ترکیه بیاییم.  وقتی که در سوریه بودم هم خیاطی می‌کردم. در بورسا برای یک مارک معروف نساجی شلوار تهیه می‌کردیم. یک روز، در کارگاه داشتیم کار می کردیم، ماشین خراب شد و وقتی که برای تعمیرات ماشین کشش کردیم، ماشین یهو شروع به کار ‌کرد و دست من را فراگرفت. رفیقان من با  قطع کردن برق فورا مداخاله کردند. مداخاله‌ی اول را رفیقان کارگران من کردند و قطعات پارچه‌ای را‌ دور بازوی من پیچیدند و خواستند خون‌ریزی را متوقف بکنند؛ با خبر دادنِ سرکارگر به صاحب کار باهم به بیمارستان رفتیم. سرکارگر و صاحب کار وقتی به بیمارستان داشتیم می رفتیم به من گفتند که حادثه  خطای تو است، بدون قطع کردن برق نباید به ماشین مداخاله بکنی،  از خراب شدن ماشین هم تو مسالیت داری اما هنگامی که به بیمارستان رسیدیم، به شرط این که بگویی حادثه در خانه انجام داد و نه در کارگاه، مصرف ماشین را از تو پرداخت نمی کنیم. گفت، اگر پزشکان بپرسند که چرا با صاحب کار به بیمارستان آمدی، به ویژه باید بگویی در روز تعطیل هستم وبه محض این که ترکی را خوب بلد نیستم به همین سبب برای کمک ترجمه آمده‌اند. وقتی که به بیمارستان رسیدیم و مداخاله اول را کردند، همین طور که قبلا به من گفته بودند انجام دادم. همچنین مجوز کار نداشتم  و به  همین دلیل می‌ترسیدم که من را از کشور خارج بکنند. دکتر گذارش دو ماهی  به من داد و از این سبب نتوانستم  سر کار بروم. هنوز مدت گذارش من تمام نشده، خودم را سالم حس کردم و می‌توانستم بروم سر کار ولی وقتی که به کارگاه رسیدم سرکارگر به من گفت، باید با صاحب کار بازدید کنی.  کارفرما هم گفت، دیگر نمی‌توانیم با شما کار بکنیم، بعد از حادثه قبلیت کار از شما در رفته  و همچنین دو ماه است که به کار نمیآیید ازاین‌رو به جای شما یکی دیگر استخدام کرده‌ایم. وقتی که به خانه برگردم و یک کار نو را دنبال کردم، در انترنت وبسایت مرکز حمایت از کارگر را دیدم و مراجعه کردم. با مترجم زبان عربی حقوق من را به من بیان کردند، و در این مصاحبه به من هشدار دادند که بعد از حادثه حق جبران خسارت دارم و بدون مجوز کار، کارگر هم حق دعوا و دادخواهی دارد. اما از همه مهم‌تر، متوجه شدم که در حادثه‌ی کاری که در کارگاه اتفاق افتاده، باید در بیمارستان  بر روی مدارک صورت جلسه «حادثه کاری» یادداشت شود و برای همه‌ی دلیل‌ها، حادثه‌ای که در کار انجام یافته باید طبق حادثه‌ی کاری نوشته شود. الان هم، با وکیلی که از دفتر قضایی بار بورسا تعیین شده از صاحب کار دادخواهی کردم و حق خودم را درخواست کردم.