تغییر میزان مجوز کار برای مردم سوریه

تغییر میزان مجوز کار برای مردم سوریه

اگر نتیجه درخواست مجوز کار کارفرما که به جای کارگر انجام می شود،مثبت  باشد به کارفرما با ایمیل اطلاع می دهند که درخواستتان قبول شده و باید پول پرداخت بکنید.

وزارت کار و امور اجتماعی در سال 2017 مبلغ اشتغال سوریه ای های تحت حفاظت موقت را تغییر داد. بر این اساس،میزان ملحق شده در مجوز کار که برای یک سال دریافت شده از537،50 لیر به 200 لیر در سال 2017 کاهش یافته است. در حالی که در سال 2018 این هزینه 228،90 لیر در نظر گرفته شده است.