حداقل دستمزد 2023 منتشر شد

حداقل دستمزد 2023 منتشر شد

حساب خالص حداقل دستمزد و هزینه برای کارفرما تهیه شده توسط اداره کل کار / اداره آمار کار.

01/01/2023 – 31/12/2023

حساب خالص حداقل دستمزد (TL / ماه)

حداقل دستمزد 10.008.00

حق بیمه موسسه تامین اجتماعی 14% 1401.12%

بیمه بیکاری. جایزه 1٪ 100.08

مجموع قلمه ها 1501.20

حداقل دستمزد خالص 8506.80

هزینه برای کارفرما (TL / ماه)

حداقل دستمزد 10.008.00

حق بیمه موسسه تامین اجتماعی 15.5% (سهم کارفرما) (*) 1551.24

حق بیمه بیکاری کارفرما 2% 200.16

کل هزینه برای کارفرما 11759.40

منبع: https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret