حمایت از استخدام پناهندگان سوری در ترکیه

حمایت از استخدام پناهندگان سوری در ترکیه

آیا کار متحد که از طرف وزارت خارجی هلند کمک مالی می گیرد و سوریه ها که در ترکیه دنبال مجوز کار هستند خمایت می کنند، درباره آن اطلاع دارید؟

آموزش قبل از کار افزایش دهید و فرصت صحبت با کارفرمایانی که برای مهارت های شما مناسب هستند، به دست آورید .شما می توانید با United Work برای شروع یک زندگی سالم به کار خود مراجعه نمایید، مهارت های حرفه ای خود را با

 ( کار متحد) چیست؟ UNITED WORK

 ( کارمتحد)، یک سازمان غیر انتفاعی است که از وزارت خارجه هلند کمک مالی می گیرد و  UNITED WORK

برای پناهندگان سوریه ای که در ترکیه زندگی می کنند ، کار پیدا می کند.

سازمان کار متحد برای سوریه ای هایی که در ترکیه زندگی می کنند، دنبال کار هستند، کار دارند، مجوز کار دارند ، در زمینه مسائل انسجام اجتماعی خدمات ارائه می دهد، از جمله :

بین کارفرما و کسانی که دنبال کار هستند  مصاحبه می گذارند،

با آموزش های قبل از شغل ، مهارت های کار را بهبود می دهند،

هدف این سازمان تقویت هماهنگی مردم با زندگی تجاری و زندگی اجتماعی است.

برای اطلاعات بیشتر:

http://unitedwork.com.tr/tr

 +90 212 274 63 20 شماره تلفن:

            info@unitedwork.com.tr پست الکترونیکی: