روند ثبت نام برای 781 (۷۸۱) محله متوقف شد

روند ثبت نام برای 781 (۷۸۱) محله متوقف شد

مطابق با بیانیه مشترک اداره مدیریت مهاجرت در تاریخ 16.05.2022؛ به جز ثبت نام نوزادان و الحاق خانواده هسته ای، 781 (۷۸۱) محله در سراسر ترکیه برای ثبت نام حفاظت موقت، ثبت حفاظت بین المللی، مجوز اقامت، حفاظت موقت یا حفاظت بین المللی و تغییرات مجوز اقامت برای خارجی ها بسته است.

برای دسترسی به لیست کامل محله های بسته شده، لینک زیر کلیک کنید.

https://www.goc.gov.tr/mahalle-kapatma-duyurusu-hk