طراحی جدید اسناد مجوز کار

طراحی جدید اسناد مجوز کار

مجوزهای کار صادر شده برای خارجی ها از اول اوت 2022 با طرح های جدید چاپ می شوند. اعتبار سند، آدرس محل کار فرد خارجی، وظایف و دستمزد وی را می توان از طریق کد QR در پشت مدارک مجوز کار یا در صفحه “استعلام مجوز کار خارجی” در آدرس اینترنتی

http://www.calismaizni.gov.tr

منبع: https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/calisma-izni-belgelerinin-yeni-tasarimi/