هزینه های مجوز کار ۲۰۲۳ اعلام شد

هزینه های مجوز کار ۲۰۲۳ اعلام شد

وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری ترکیه از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا است. هزینه های مجوز کار ۲۰۲۳ را اعلام کرد.

بر این اساس، در درخواست‌هایی که برای افراد تحت حمایت موقت ارسال می‌شود، باید هزینه ۱۱۴۹.۶۰ TL و هزینه کاغذ با ارزش ۳۵۶ TL برای سال ۲۰۲۳ واریز شود. مدت مجوزهای کار یک (1) سال است و حداکثر دو ماه قبل از تاریخ انقضا می توان درخواست تمدید کرد. در صورت مفقود شدن کارت اجازه کار، مبلغ ۵۷۴.۸۰ لیر هزینه کارت مفقود شده درخواست می شود.

درخواست مجوز کار برای “حفاظت بین المللی”، هزینه ای معادل ۳۰۹۰.۲۰ لیر و هزینه کاغذ با ارزش ۳۵۶ لیره برای یک (1) سال مجوز دریافت می شود.در صورت مفقود شدن کارت اجازه کار، مبلغ ۱۵۴۵.۱۰ لیر هزینه کارت مفقود شده درخواست می شود.