هزینه های مجوز کار 2022 اعلام شد!

هزینه های مجوز کار 2022 اعلام شد!

وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری ترکیه از 1 ژانویه 2022 لازم الاجرا است. هزینه های مجوز کار 2022 را اعلام کرد.

بر این اساس، در درخواست‌هایی که برای افراد تحت حمایت موقت ارسال می‌شود، باید هزینه 515.70 TL و هزینه کاغذ با ارزش 160 TL برای سال 2022 واریز شود. مدت مجوزهای کار یک (1) سال است و حداکثر دو ماه قبل از تاریخ انقضا می توان درخواست تمدید کرد. در صورت مفقود شدن کارت اجازه کار، مبلغ 257.80 لیر هزینه کارت مفقود شده درخواست می شود.

درخواست مجوز کار برای “حفاظت بین المللی”، هزینه ای معادل 1386.20 لیر و هزینه کاغذ با ارزش 160 لیره برای یک (1) سال مجوز دریافت می شود.