آموزش های عمومی استخدام ILO-IOM-UİGM و آموزش مهارت های زندگی پایه شروع می شود

آموزش های عمومی استخدام ILO-IOM-UİGM و آموزش مهارت های زندگی پایه شروع می شود

آموزش هماهنگی با زندگی کاری

در محدوده فرصت زندگ, کسانی که می خواهند در ترکیه کار پیدا بکنند؛ مهارت های خود را افزایش بدهند، قوانین زندگی شغلی  را یاد بگیرند و مهارت های اولیه زندگی را تقویت بکنند، این آموزش ها برای آنها است!

برای ثبت نام به سایت ایمیل بفرستید که در کدام گروه می خواهید ثبت نام بکنید و شماره تلفن خود را هم اعلام کنید.

peskayit@gmail.com

  ILO-IOM-UİGM با همکاری پروژه حفاظت موقت از اهالی سوریه در ترکیه ، برای ایجاد کسب و کار و کار

آفرینی برای جواهع میزبان در ۹ ولایت برگزار می شود. آموزش خدمات استخدامی عمومی و مهارت های زندگی پایه در آنکارا توسط  آی . ال  . او  برگزار خوئاهد شد.

  ده برنامه آموزشی در آنکارا برگذار می شود31 Ekim-22 Kasımاز

هدف این دوره آموزشی این است که به 400 نفر خدمات برساند. در مدت آموزش در کلاس ها همه به مشاور شغل و کار و کارمند شهرداری دانشگاه حاجی تپه رئیس گروه خدمات اجتماعی

همراه با حمایت روش شناختی ارائه خواهد شد. هزینه های حمل و نقل و ناهار برای شرکت کنندگان ارائه می شود. و از گروه  کاسیم کاراتاش کسی با آنها همراهی خواهد کرد و پشتیبانی روش شناختی لازم را

ارائه می دهد. هزینه های حمل و نقل و ناهار برای شرکت کنندگان ارائه می شود.

در آموزش؛

  • گرفتن مجوز کار
  • سازگاری با زندگی اجتماعی
  • پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان
  • دسترسی به خدمات عمومی در ترکیه
  • حقوق و تعهدات در زندگی کاری
  • اطلاعاتی که ممکن است در زندگی روزمره مورد نیاز باشد
  • و موضوعات غیره  پوشش داده خواهد شد

    کسانی هستند که می خواهند به آموزش شرکت بکنند،می توانند به آدرس ایمایل که در انفگرافیک هست ایمایل بفرستند