ALO 170 چیست؟ در خدمت چه موضوعاتی است؟

ALO 170 چیست؟ در خدمت چه موضوعاتی است؟

“مرکز ارتباطات زندگی کاری” ALO 170، مرکز ارتباطی است که در آن می توانید در مورد قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی، موسسه تامین اجتماعی (SGK)، İŞKUR و موسسه صلاحیت های حرفه ای (MYK) اطلاعات دهید.

اگر به طور غیررسمی در محل کار خود مشغول به کار هستید یا نمی توانید دستمزد عادی کار و/یا دستمزد اضافه کاری خود را دریافت کنید، می توانید با 170 تماس بگیرید و محل کار خود را گزارش دهید) می توانید شکایت کنید(.در چنین مواردی 170 جهت انجام ممیزی اطلاعات زیر را از شما درخواست می کند.

اگر شکایت شما در مورد دستمزد است؛

عنوان محل کار،

اطلاعات آدرس کامل محل کار،

تاریخ ورود و خروج شما

اگر شکایت شما در مورد کار ثبت نشده است؛(بدون مجوز کار)

عنوان محل کار،

اطلاعات آدرس کامل محل کار،

اطلاعات نام افراد بدون بیمه