آیا برای من یک تنظیم حقوق و دستمزد جداگانه ای هست؟

آیا برای من یک تنظیم حقوق و دستمزد جداگانه ای هست؟

خیر. شما هم مانند شهروندان جمهوری ترکیه از همان تنظیم حقوق و دستمزد استفاده می کنید. در این زمینه همان قانونی ” در ترکیه کار کردن در زیر حداقل دستمزد امکان پزیر نیست” ، برای شما هم معتبر است.