آیا می توانم به شعبه دیگری از همان شرکت تغییر مکان بدهم و یا به صورت دوره ای در شاخه های دیگر آن شرکت کار کنم؟

آیا می توانم به شعبه دیگری از همان شرکت تغییر مکان بدهم و یا به صورت دوره ای در شاخه های دیگر آن شرکت کار کنم؟

خیر. مجوز کارتان که در سیستم وارد شده معتبر است. وقتی که در همان شرکت جا به جا شدید و یا در شاخه های دیگر همان شرکت مشغول شدید ، باید دوباره مجوزکار بگیرید.