آیا می توانم همزمان برای کار کردن بیش از یک کار، مجوز کار مراجعه کنم؟

آیا می توانم همزمان برای کار کردن بیش از یک کار، مجوز کار مراجعه کنم؟

خیر. شما فقط  برای یک کار می توانید به مجوز کار مراجعه نمایید.