آیا می توانم کسب و کار خودم را داشته باشم؟

آیا می توانم کسب و کار خودم را داشته باشم؟

بله شما می توانید کار خودتان را مانند شهروندان ترکیه در نهادهای رسمی ثبت نمایید. در این مورد برای گرفتن مجوز کار باید خودتان به وزارت مراجعه کنید.