اسنادی که برای مجوز کار لازم است چیست؟

اسنادی که برای مجوز کار لازم است چیست؟

اگر شما می خواهید در شرکت شخص دیگری کار کنید نیازی نیست که خودتان مستقیم در خواست نمایید به جای شما کارفرمایی که مایل به استخدام شما است در خواست می نماید . در این مراجعه مدارک لازم اینهاست…

کارت شناسایی حمایت موقت که با رقم ۹۹ آغاز می گردد

عکس پرسنلی

قراردادی که بین شما و کارفرما امضا شده

رمز دولت الکترونیک کارفرما

اگر لازم می باشد اسناد مربوط به کارخانه (گواهی فعالیت، آخرین اطلاعات سرمایه و مشارکت سازمان،اعلامیه مالیات آخرسال،وکالتنامه)

فرصت های مربوط به قرارداد و دادخواست در سایت وزارت قابل دسترسی است :

http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-vedilekce-ornekleri/