اگر بعد از گرفتن مجوز کار ، مشغول به کار نشوم و یا از کار اخراج شوم چه می شود؟ مجوز کارم باطل می شود؟

اگر بعد از گرفتن مجوز کار ، مشغول به کار نشوم و یا از کار اخراج شوم چه می شود؟ مجوز کارم باطل می شود؟

اگر شما بعد از گرفتن مجوز کار شروع به کار نکردید ویا بدون اطلاع از کار خارج شدید واگر نمی توانند به شما برسانند ، کارفرما می تواند به لغو مجوز کار شما اقدام کند . در چنین مواردی، درخواست های لغو مجوز کارتان توسط کارفرما از طریق اینترنت انجام می شود. به همین دلیل اگر می خواهید در محلی کار که مجوز کار  گرفتید ، باید خودتان مراجعه نمایید.