اگر مجوز کار من پذیرفته شود آیا من یک مدرک دریافت خواهم کرد؟

اگر مجوز کار من پذیرفته شود آیا من یک مدرک دریافت خواهم کرد؟

بله اگر درخواست معافیت مجوز کار شما پذیرفته می شود، فرم اطلاعات معافیت مجوز کار را دریافت خواهید کرد. شما می توانید از طریق سیستم اتوماسیون به این فرم دسترسی پیدا بکنید و آن را چاپ کنید.