برای دریافت مجوز کارم باید پول پرداخت کنم؟

برای دریافت مجوز کارم باید پول پرداخت کنم؟

خیر. در طول درخواست مجوز کار هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود. با این حال، اگر برنامه نتیجه تان  مثبت باشد، کارفرما از طریق پست الکترونیک مطلع خواهد شد که مجوز کار مثبت تایید شده است و پرداخت لازم است. کارفرما این هزینه را پرداخت می کند. هزینه های مجوز کار هر ساله تمدید می شود، لینک مربوطه به شرح زیر

است:

https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/2018-harc-miktarlari/