تعطیلات عمومی و رسمی چیست؟

تعطیلات عمومی و رسمی چیست؟

29 Ekim,1 Ocak,23 Nisan,1Mayıs,19 Mayıs,15 Temmuz,30 Ağustos تعطیلات رسمی این ها است:
عید رمضان و قربان هم تعطیلات عمومی است.

یک روز تعطیل است.           1ocak,23 nisan,1 mayıs,19 mayıs 30 ağustos یک و نیم روز  Ekim 29

عید رمضان سه و نیم روز است: عید قربان چهار و نیم روز تعطیل است.