حقوق من تحت مجوز کار چیست؟

حقوق من تحت مجوز کار چیست؟

مانند کارگر ترکی که با دستمزد حداقل کار می کند ، همه حقوق مثل مجوز، سنوات و غیره را دارید.