در ترکیه با مجوز کار ، کار می کنم ، می توانم یک عضو اتحادیه باشم؟

در ترکیه با مجوز کار ، کار می کنم ، می توانم یک عضو اتحادیه باشم؟

بله کارگرانی که در ترکیه با مجوز کار، کار می کنند برای عضو اتحادیه شدن مانعی ندارند.