سهمیه استخدام چیست؟ چگونه اعمال می شود؟

سهمیه استخدام چیست؟ چگونه اعمال می شود؟

تعداد کارکنان تحت حفاظت موقت در محل کار نباید از ده درصد تعداد کارکنان ترکیه بیشتر باشد ولی در جایی که تعداد کارگران کمتر از ده نفر باشد می تواند به یک خارجی که  تحت حفاظت موقت است مجوز کار داده  شود.