مجوز اولیه چیست؟ در چه شرایطی نیاز دارم و چگونه می توانم آن را دریافت کنم؟

مجوز اولیه چیست؟ در چه شرایطی نیاز دارم و چگونه می توانم آن را دریافت کنم؟

اگر می خواهید مجوز کار در برخی از حرفه هایی که نیاز به تخصص دارند را دریافت کنید، باید مجوز قبلی از وزارتخانه های مربوطه دریافت کنید. با توجه به این؛

اگر حرفه شما مراقبت بهداشتی است،

اگر شما دارای یک تخصص حرفه ای هستید، باید از وزارت آموزش و پرورش یا شورای تحصیلات عالی اجازه داشته باشید.

اگر شما از قبل مجوز ندارید، برنامه ارزیابی نخواهد شد و حذف خواهد شد.