مدت مجوز کارم چقدر است؟ باید تمدیدش کنم؟

مدت مجوز کارم چقدر است؟ باید تمدیدش کنم؟

مجوز کار شما اول سالانه صادر می شود. 60 روز قبل به پایان سال باید مراجعه و تمدید بکنید.