معافیت مجوز کار چه است ؟ چگونه می توانم معافیت مجوز کار را بگیرم؟

معافیت مجوز کار چه است ؟ چگونه می توانم معافیت مجوز کار را بگیرم؟

اگر شما یک متقاضی ویا پناهنده مشروط هستید و می خواهید در فصل کار های کشاورزی ویا دامداری کار کنید حق دارید که مجوز کار بگیرید. شما می توانید در مدریت استان که هویتتان را  تایید می کند ، برای معافیت مجوز کار درخواست نمایید. برای این منظور شما باید یک شماره شناسایی خارجی با شروع  از ۹۹ داشته باشید که حداقل 6 ماه تحت حفاظت موقت قرار گرفته اید و این در خواست را در استان ارائه داده اید که به شما اجازه اقامت داده شده است و البته شما نباید دارای مجوز کاری باشید که قبلا گرفته اید .