من مجوز کار دارم ولی برای کار باید به شهر دیگری بروم. از اداره مهاجرت باید اجازه بگیرم؟

من مجوز کار دارم ولی برای کار باید به شهر دیگری بروم. از اداره مهاجرت باید اجازه بگیرم؟

مجوز کارتان فقط در شهری که در آنجا اقامت دارید معتبر است. اگر شما توسط شرکت خارج از شهر استخدام شده اید، ، از اداره مدیریت مهاجرت ولایتی در شهر خودتان باید اجازه راه بگیرید.