من یک مجوز کار معتبر دارم. آیا می توانم برای معافیت مجوز کار درخواست کنم؟

من یک مجوز کار معتبر دارم. آیا می توانم برای معافیت مجوز کار درخواست کنم؟

خیر ، اگر شما مجوز کار موجود خودتان را که به شما تحت حفاظت موقت داده شده است لغو کنید، می توانید برای معافیت اجازه کار درخواست نمایید.