نتیجه درخواست مجوز کار من به چه کسی و چگونه علام خواهد شد؟

نتیجه درخواست مجوز کار من به چه کسی و چگونه علام خواهد شد؟

یک ایمیل اعلان به کارفرما ارسال می شود که به شما اجازه کار داده شده است. علاوه بر این، گواهی مجوز کار صادر شده توسط وزارت به آدرس محل کار توسط پیک واجد شرایط ارسال می شود.