چرا مجوز کار داشته باشم؟

چرا مجوز کار داشته باشم؟

چون اگر شما در ترکیه بدون اجازه کار ، کار می کنید، درباره شما اعمال کیفری و اداری بکار می گیرد.