چه حرفه هایی ممنوع است که من نمی توانم کار کنم؟

چه حرفه هایی ممنوع است که من نمی توانم کار کنم؟

دندانپزشکی، پرستاری

داروسازی( طبق قانون داروساز ها و داروخانه ها)

دامپزشکی (مطابق با قانون ایجاد صندوق دامپزشکان و آثاری که توسط دامپزشکان تنظیم می شود)

اداره بیمارستان خصوصی( با توجه به قانون بیمارستان خصوصی)

دفاع، طرفداری(تحت قانون وکالت)

دفتر اسناد رسمی (طبق قانون اسناد رسمی)

افسر امنیتی در نهادهای خصوصی یا دولتی(مطابق با قانون حفاظت و حفاظت برخی از موسسات و سازمان ها)

صید ماهی، صدف، اسفنج، مروارید، مرجان، غواصی، اکتشافات، راهنمایی، کاپیتان بودن، مسئول چرخ دنده، کارمند، خدمه و غیره( تحت قانون کاباگوتا)

کارگزاری گمرک (طبق ماده 227 قانون گمرک شماره 4458)

راهنمایی های گردشگری (طبق ماده 3 قانون شماره 6326 در مورد قانون حرفه ای راهنماهای گردشگری)