چگونه می توانم برای مجوز کار مراجعه کنم؟

چگونه می توانم برای مجوز کار مراجعه کنم؟

اگر شما می خواهید در شرکت شخص دیگری کار بکنید لازم نیست که خودتان برای مجوز کار مراجعه نمایید. به جای شما کارفرمایی که می خواهد با شما کار کند ، مراجعه خواهد کرد.

 اگر می خواهید کسب و کار خودتان را بسازید ، برای مجوز کار باید خودتان مراجعه نمایید.

https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin