چگونه می توانم شماره شناسی ای را که با رقم 99 شروع می شود دسترسی بکنم؟

چگونه می توانم شماره شناسی ای را که با رقم 99 شروع می شود دسترسی بکنم؟

شما می توانید شماره شناسه ای را که با رقم 98 شروع می شود در این سایت پیدا کنید

‘’http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabancıKimlikSorgulama.aspx’

و از شماره شناسه هایی که با 99 آغاز می شوند اطلاع کسب کنید.