چیست؟ می توانم از دوره های آن استفاده کنم؟ İşkur

چیست؟ می توانم از دوره های آن استفاده کنم؟ İşkur

انجمن کسب و کار ترکیه نهادی است که برای افرادی که به دنبال کارهستند ، کار پیدا می کند. اگر شما 6 ماه در حمایت موقت هستید می توانید در دوره ها وبرنامه ها شرکت کنید و در عین حال در سر کار هم می توانید در

آموزش حین کار شرکت کنید.  (İŞKUR)