حقوق اجتماعی و بیشتر

حقوق اجتماعی و بیشتر


اطلاعات زیر برای شهروندان ترکیه، خارجی ها، پناهندگان، صاحبان  وضعیت حفاظت موقت، متقاضیان حفاظت بین المللی، وضعیت مشروط ثانویه و وضعیت حفاظت از متقاضیان پناهندگانی که در ترکیه کار می کنند، معتبر است


»سیستم تأمین اجتماعی

مشارکت کارکنان در سیستم تأمین اجتماعی یک حق و عهده است.کارفرما به جای شما باید به سیستم تأمین اجتماعی اطلاع بدهد که شاغل هستید. شما می توانید از کارفرما سوال کنید که آیا درباره شما اطلاع داده یا نه. اگر کارفرما درباره شما به سیستم تأمین اجتماعی اطلاع نداده شما حق دارید که از  راه های حقوقی اقدام نمایید.

اگر شما در سیستم تأمین اجتماعی کار می کنید

 • شما می توانید از خدمات بهداشتی بهره مند شوید،
 • شما می توانید از مزایای بیکاری و حق سنوات بهره مند شوید،
 • شما می توانید از حق و کمک های حوادث کاری، بیماری شغلی و حقوق مادری استفاده بکنید.
 • از حقوق بازنشستگی که به صورت بلند مدت، در صورت فوت به همسر و فرزندان به شکل ماهانه پرداخت می شود می توانید استفاده بکنید.

کار کردن با بیمه اجباری است. اگر شما بدون بیمه کار می کنید، از حقوقی  که سیستم تأمین اجتماعی به شما می دهد نمی توانید استفاده بکنید و خود و خانواده تان را در معرض مشکلات قرار می دهید.

 

1. سلامتی (بهداشت)

در ترکیه افرادی که در سیستم تأمین اجتماعی ثبت شده اند و کار می کنند می توانند از خدمات سلامتی رایگان استفاده  کنند.

 

2. کمک هزینه بیکاری

 برای پیشگیری از فقدان درآمد وقتی که به علت دلایل غیر ارادی، نااتوانی یا ضعف کارتان را از دست می دهیدد، بعضی از حقوق بیمه های بیکاری را دولت کاهش می دهد.

جه کسانی  می نوانند کمک هزینه بیکاری دریافت کنند؟

 • شما  30 روز قبل از به پایان رسیدن قرارداد تان که بین شما و کارفرما امضا شده،حد اقل باید 600 روز برای بیمه بیکاری پول پرداخت کرده باشید، علاوه بر این قبل از اخراج شدن از کار باید 120 روز بدون قطع  حق بیمه را پرداخت کنید.
 • باید به علت دلایل غیر ارادی،ناتوانی و نقص شما بیکار شده باشید.
 •  30 روز پس از به پایان رساندن قرارداد خدمات باید خودتان به آژانس کاریابی ترکیه مراجعه نمایید.
 • درصورت تاخیر از دوره کمک هزینه بیکاری کسر می شود.
 • شما باید مایل به کار باشید.
 • شما نباید از موسسه دیگری درآمد کسب کنید.

تا کی می توانم از کمک هزینه بیکاری بگیرم؟

120 روز قبل  از  به پایان رساندن قرارداد تان باید کمک هزینه بیمه تان پرداخت بشود و در اخر سه سال؛

اگر 600 روز کارمند  بیمه شده هستید و حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده اید 180 روز،

اگر 900 روز کارمند بیمه شده هستید و حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده اید 240 روز،

اگر 1080 روز کارمند بیمه شده هستید و حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده اید 300 روز ،

می توانید حقوق بیکاری بگیرید

 

3. حق سنوات

در صورتی که شرایط مندرج در قانون کار شماره 4857 را رعایت کنید، می توانید حق سنوات بگیرید.

کارگری که در یک محل کار مشغول به کار است و به دلایلی از کار خاریج می شود، مقدار مبلغ پرداختی که دریافت می کند این حق سنوات می شود. هنگام محاسبه پرداخت خاتمه، مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد کارمند به عنوان پایه محاسبه می شود.

چه کسانی می توانند ازحق سنوات استفاده بکنند؟

1. شرایط دریافت حقوق سنوات اگر خودتان داوطلبانه کار را رها کرده باشید

اگر کار را به دلایل موجه مندرج در قانون ترک بکنید (به قسمت ختم روابط کار نگاه کنید)

 • به عنوان کارگر زن بعد از ازدواج طی یک سال اگر از کار خارج می شوید،
 • اگر به دلیل نظام وظیفه از کار خارج بشوید،

اگر از آغاز ورود به  سیستم بیمه تا امروز 15 سال گذشته و تمام مدت  بیمه تان حداقل 3600 روز است ، می توانید از طریق موسسه تامین اجتماعی بازنشسته بشوید و  حق سنوات بگیرید.

2. شرایط گرفتن سنوات در صورتی که کارفرما شما را اخراج کرده باشد

اگر کارفرما شما را بدون علت حقوقی از کار اخراج کند شما حق دارید که حق سنوات را بگیرید . اما اگر  کارفرما به علت قانونی شما را از کار اخراج  کند شما نمی توانید حق سنوات بگیرید. (نگاه کنید به خاتمه رابطه کار)

3.شرایط گرفتن حق سنوات در صورت فوت 

اگر شما حد اقل یک سال کارگر قانونی باشید و در محل کار و یا خارج از کار به علتی فوت کنید، وارث قانونی شما (مثل: همسر،فرزند و غیره.) حق سنوات شما را دریافت می کنند.

4.شرایط دریافت حق سنوات در صورت بازنشستگی

اگر برای بازنشستگی همه هزینه ها  و روزها  را کامل کردید و در محل کار بیش از یک سال کار کردید می توانید حق سنوات را بگیرید.

 

4. اجازه مرخصی برای تولد ، ازدواج و مرگ

در زمان ازدواج و یا به فرزندی پذیرفتن و مرگ مادر  یا پدر، همسر ،برادر،فرزند، سه روز و اگر همسر تان فرزندی به دنیا آورده پنچ روز می توانید اجازه مرخصی بگیرید.

در درمان کودکان دارای معلولیت یا بیماری های مزمن حداقل هفتاد درصد، می توانید از حقوق بازنشستگی برای مدت یک یا دو روز در بخش ها یا بخش هایی برای یک سال استفاده کنید، بر اساس گزارش بیماری و تنها یکی از والدین هم کارگر باشد.

5. اجازه جستجوی کار جدید

در طول مدت اطلاعیه کارفرما موظف است که برای پیدا کردن کار جدید به شما اجازه بدهد و برای این اجازه نمی تواند دستمزد تان را قطع کند. مدت اجازه  جستجو کار جدید در روز کمتر از دو ساعت نباید باشد و اگر می خواهید ساعت های اجازه تان را جمع بکنید می تواند به طور کلی از همه آن استفاده بکنید. ولی اگر می خواهید که  از اجازه تان به طوری کلی استفاده کنید ، این را بعد از خارج شدن از محل کار می توانید انجام بدهید، این را هم باید به کارفرما بگویید.

اگر کارفرما به شما برای جستجوی کار جدید اجازه نمی دهد ویا زمان کمی می دهد،  دستمزدی که مربوط به آن مهلت است را باید پرداخت کند.

 

اگر کارفرمای شما در طول زمان اجازه جستجوی شغل ، به شما کار می دهد، او دوبرابر حقوق آن مدت را پرداخت خواهد کرد، علاوه بر هزینه ای که بدون هزینه کاری دریافت خواهید کرد.

 

6. معلولیت

با توجه به قانون بیمه اجتماعی؛ کارمند معلول؛

 • قدرت عامل ویا
 • تصادف کار و یا

کسی که به علت بیماری شغلی،  %60 از توانایی خود را از دست داده و  موسسه تامین اجتماعی  این را تایید می کند ، معلول است .

چه کسانی می توانند حقوق معلولیت دریافت کنند؟

 • برای گرفتن ماهانه معلولیت حد اقل باید در طی ده سال بیمه پرداخت کرده باشید و کلآ 1800 روز هزینه بیمه بلند مدت پرداخت کنید.
 • اگر شما نیاز به مراقبت دائمی توسط فرد دیگری دارید، بدون در نظر گرفتن دوره بیمه، شما در حدود 1800 روز ناپیوسته، سن و حق بیمه مرگ را گزارش نمایید. شما به دلیل معلولیت باید از کار خودتان خارج بشوید، فعالیت های خود را متوقف کنید و موقعیت خود را ترک بکنید.

7. حقوقی که در بیمه درمانی و بیمه  زایمان ارائه شده است

اگر شما به علت بیماری کار نمی کنید، می توانید کمک هزینه معلولیت موقت  بگیرید.
شما در زمان زایمان می توانید کمک هزینه معلولیت موقت و کمک هزینه شیر مادر بگیرید.

کمک هزینه معلولیت موقت

کمک هزینه معلولیت موقت؛اگر شما  بیمه گذارهستید، در صورت حادثه کاری، بیماری شغلی، بیماری و زایمان، موسسه تامین اجتماعی بعد از گزارش پزشکی قانونی آن را تایید می کند.

کمک هزینه معوقه موقت؛ از لحاظ بیمه های اجتماعی، حوادث شغلی، بیماری های شغلی، بیمه زایمان ، بیمه شده توسط موسسه تامین اجتماعی برای روزهایی که کار خود را ترک کند، کمک مالی ارائه می شود.

چه کسی می تواند کمک هزینه معلولیت موقت بگیرد؟

برای پرداختن کمک هزینه معلولیت موقت؛

 • در زمان استراحت تان بیمه تان به پایان نرسد.
 • برای بهرمندی از کمک هزینه معلولیت موقت باید طی یک سال حداقل 90 روز بیمه کوتاه مدت را پرداخت کرده باشید،

یک گزارش استراحت باید از پزشکان یا هیئت های بهداشتی مجاز توسط موسسه تامین اجتماعی دریافت کنید.

 

8. در صورت زایمان کار کردن و اجازه شیر

شما اگر زن هستید حق دارید که قبل از زایمان هشت هفته و بعد از زایمان هشت هفته یعنی در کل شانزده هفته مرخصی بگیرید. اگر فرزند شما زودتر به دنیا بیاید، مرخصی که قبل از زایمان حق داشتید ولی نتوانستید از آن استفاده بکنید،  می توانید بعد از زایمان استفاده بکنید.

در طی بارداری به زن حقوق پرداخت می شودد.

اگر در زمان زایمان ویا بعد از زایمان مادر فوت شود ، حقوقی که بعد از زایمان حق مادر بود، به پدر پرداخت می شود.

اگر بچه به صورتی ناتوانا به دنیا می آید این مدت سه صد و شصت روزمی شد.

اگر مدت های پیشبینی که در بالا گفته شده است به وضیت کارمند  بهداشتی و خصوصی کار قبل و بعد از زاییدن می توان بیشتر و کمتر بشود. این مدت ها با گذارش پزشک نشان می دهد.

در صورت نیاز به گزارش پزشک، زن باردار در شغل های سبک تر متناسب برای سلامت کارگر کار می کند. در این مورد، هیچ تخفیفی برای کارگر وجود ندارد.  زن کارگری که مادر شده، اجازه دارد برای تغذیه با شیر خودش به کودکی که از یک سال کوچک تر است اقدام کند. این مدت شیر دهی را شما می توانید خود تان تعیین کنید. در صورت درخواست، شما حق دارید تا شش ماه پس از اتمام دوره شانزده هفته یا پس از هجده هفته در مورد حاملگی چندگانه آزاد شوید.

در صورت نیاز به گزارش پزشک، زن باردار در شغل های سبک تر متناسب برای سلامت کارگر کار می کند. در این مورد، هیچ تخفیفی برای کارگر وجود ندارد.

.  زن کارگری که مادر شده، اجازه دارد برای تغذیه با شیر خودش به کودکی که از یک سال کوچک تر است اقدام کند. این مدت شیر دهی را شما می توانید خود تان تعیین کنید.این مدت از همین مدت کار روزانه تان حساب می شود.

در صورت درخواست، شما حق دارید تا شش ماه پس از اتمام دوره شانزده هفته یا پس از هجده هفته در مورد حاملگی چندگانه آزاد شوید.

9. سن بازنشستگی

حقوق بازنشستگی سالیانه ، حقوقی ماهانه است که در نتیجه تحقق شرایط خاصی به علت خاتمه کار شما ، پرداخت می شود.

شما می توانید به سایت اینترنتی موسسه امنیت اجتماعی وارید بشوید و  چک کنید که چه زمانی بازنشسته می شوید.

 

10. در صورت فوت شدن کارگر به نزدیکانش حقوق ماهانه پرداخت می شود

شرایط دریافت حقوق پس از مرگ چیست؟

برای ارائه حقوق پس از مرگ کارگر به نزدیکانش؛

حد اقل 1800 روز برای معاولیت، پیری، و بیمه مرگ اطلاع دادن ویا ، برای حداقل 5 سال بیمه شده است، به جز برای تمام دوره های وام، و در مجموع 900 روز استراحت، بیمه نامه پیری و بیمه مرگ باید اعلام شود.

چه کسی حقوق  ماهیانه پس از مرگ کارگر را دریافت می کند؟

ماهیانه مرگ ، کسی که بیمه داشته ولی فوت شده؛

به همسرتان،

به فرزندیتان،

به مادر و پدر تان پرداخت می شود.

حقوق ماهیانه پس از مرگ کارگر چیست؟

ماهیانه مرگ ؛ کسی که بیمه دارد و به خاطر معلولیت پول معلولیت می گیرد و در این هنگام فوت شده و یا به دلیل بیماری یا حوادث شغل فوت شده ، این ماهیانه مرگ را به خانواده اش پرداخت می کنند.برای پرداخت کردن این ماهیانه شرایط مدت بیمه،سال و غیره وجود دارد.اگر فردی اولین روز کاری اش هم به دلیل بیماری ویا حوادث کاری فوت بشود، باز هم به خانواده اش پول پرداخت می شود.

کمک هزینه مراسم تشییع جنازه چیست؟

کمک هزینه مراسم تشییع جنازه، از طرف هیئت مدیره موسسه اجتماعی مشحص می شود از طرف وزارت خدمات اجتماعی،کار و خانواده تایید می شود و به خانواده بیمه دار یک بار می دهند.

شرایط گرفتن کمک هزینه مراسم تشییع جنازه چیست؟

کمک هزینه مراسم تشییع جنازه؛

نتیجه کار یا تصادف کار، و یا

درآمد مستمر، ناتوانی یا بازنشستگی سالمندان، یا

در حالی که حداقل 360 روز نامعتبر، حق بیمه پیری و بیمه مرگ برای او اعلام شده است، به صاحبان حقوقی بیمه گذار مرحوم داده می شود.

برای تأمین مبلغ کمک هزینه مراسم تدفین به کسانی که از معلولیت، سن و حق بیمه مرگ برای 360 روز مطلع شده اند، در تاریخ مرگ بیمه نخواهد شد.

 

11. حقوق ارائه شده پس از حوادث کاری و بیماری های شغلی

حوادث کاری چیست؟

حوادث شغلی حوادثی است که در زندگی کاری شما اتفاق می افتد و شما را به لحاظ جسمی و معنوی به صورت موقت یا دائمی معلول می کند

      » بنابراین حوادث کار شامل این موارد است:

 • هنگامی که شما در محل کار بودید
 • با توجه به کار انجام شده توسط کارفرما
 • در زمانیکه او کار خود را نپذیرد،
 • به عنوان یک کارگز زن در موعد مقرر برای دادن شیر به فرزندتان
 •  حوادثی که در حین سفر به محل کار توسط وسایل نقلیه ارائه شده از سوی کارفرما رخ می دهد.

 

چه شرایطی برای یک حادثه لازم است که حادثه شغلی دانسته شود؟

 برای ارزیابی اینکه آیا یک رویداد که توسط موسسه تامین اجتماعی بررسی می شود، یک حادثه شغلی است،

شما باید بیمه باشید

شما باید با یک حادثه روبرو شوید

شما باید از نظر جسمی یا ذهنی آسیب دیده باشید.

 

حوادث کاری از طرف چه کسی و چگونه باید اطلاع داده بشود؟

اطلاعات حوادث کاری باید از طرف کارفرما طلاع رسانی شود. کارفرمایان حوادث کاری را باید اول به پلیس اطلاع بدهند و بعد از حادثه باید طی سه روز  به مؤسسه تأمین اجتماعی اطلاع بدهند.

 

اطلاعات حوادث کاری

با برنامه بیمه الکترونیکی (برای درخواست کلیک کنید) اطلاعات “حوادث کاری و شغلی”، از طریق پست به طور مستقیم به اداره امنیت اجتماعی / مرکز تامین اجتماعی ارسال می شود. می توانید با کلیک روی لینک با فرمت اکسل در کامپیوترتان دانلود کنید.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar

 

حقوقی که  بیمه حوادث کاری فراهم می کند چیست؟

در بیمه حوادث کار از حقوقی که در زیر گفته شده می توانید استفاده بکنید :

 • کمک هزینه معافیت موقت
 • کمک هزینه معافیت دائمی
 • درآمد پس از فوت برای خانواده
 • کمک هزینه ازدواج
 • هزینه تشییع جنازه

با هر میزان پرداختی حق بیمه برای استفاده از این حقوق هیچ محدودیتی وجود ندارد

بیماری شغلی چیست؟

بیماری شغلی؛ بیماری موقتی یا دائمی است که به دلیل ماهیت کار یا ماهیت کاری که انجام می دهید یا به دلیل شرایط کار، شما را دچار اختلال جسمی یا روانی کرده است.

 

چه بیماری باید رخ داده باشد تا  به عنوان بیماری شغلی در نظر گرفته شود؟

آسیبی که به دلیل کار شما اتفاق افتاده؛ از طرف موسسه تامین اجتماعی شناسایی می شود و به عنوان بیماری شما  معرفی می شود.

به این منظور از طرف موسسه تامین اجتماعی هیئتی به شما مراجعه می کند و پس از بررسی اسناد ، گواهی پزشکی صادر می کند.

 

وضعیت بیماری های شغلی توسط چه کسی و چگونه باید گزارش شود؟

اطلاع از موارد بیماری شغلی باید توسط کارفرما انجام شود. کارفرمایان باید در طول سه روز کاری از زمان اطلاع درباره شرایط  بیماری کارگران ، وضعیت را به به موسسه تامین اجتماعی گزارش دهند.

اطلاعیه های بیماری شغلی؛

با برنامه بیمه الکترونیکی (برای درخواست کلیک کنید:

با اداره استانی امنیت اجتماعی،

 به طور مستقیم و یا از طریق پست الکترونیکی در ارتباط باشید.Bildirgesi” 

 در حال تهیه این مطالب، وب سایت موسسه امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید از اداره های اجتماعی تامین اجتماعی استان در شهر خود مراجعه نمایید.