برای اینکه مجوز کار نداشتم جریمه شدم.

به صفحه اصلی برگردانید

برای اینکه مجوز کار نداشتم جریمه شدم.

اسم من مریم است، 19 سال دارم و در مرسین با خانواده‌ام زندگی می کنم و از اهل ادلیب هستم. وقتی که به ترکیه آمدم، برای پشتیبانی معیشت خانه، در یک کاخانه‌ی مارک پوشاک که برای صادرات تولید می کرد، به کار شروع کردم. در کارخانه 200 افراد کار می کردند و همراه من 15 کارگر از سوریه کارهای برش، اتو و مانند آنها می‌کردند. همه ما بدون مجوز کار و با دست‌مزد حد اقل کار می کردیم. روزی بازرس آمد کارخانه و کسی که مجوز کار نداشت آنها را جریمه کرد. من فکر می‌کردم که شناسنامه‌ حمایت موقت شامل مجوز کار است؛ به همین دلیلی که  هیچ کسی در کارخانه با مجوز کار شغل  نمی‌کرد، من هم پنداشتم که احتیاج ندارد.

در فیسبوک مرکز حمایت از کارگران را دیدم وسر زدم. وقتی که با من تماس گرفتند موضوع را توضیح دادم. مترجم زبان عربی و وکیل دادگستری به من بازگو کردند که شناسنامه حمایتِ موقت و شناسنامه اقامت متفاوت هستند و طبق قانون با مجوز کار کار کردن اجباری‌ است و توضیح دادند که مسئولیت این  کار هم بر عهده‌ی کارفرما است. از مکالمه‌ای که با مرکز حمایت از کارگران کردم یاد گرفتم که  مفهوم مجوز کار و بیمه متفاوت هستند و خارجیان باید با مجوز کار سر کار بروند؛ سپس متوجه شدم که  امن و بیمه برای همه کارگران اجباری‌است. همچنین متوجه شدم که برگ مجوز کار درهمه کارخانه‌ها معتبر نیست، فقط برای مدت کار کرنم  و در کارخانه‌ای که دارم در آنجا کار می‌کنم معتبر است. مرکز حمایت از کارگران به مارک بین المللی  درباره من اطلاع داد که بدون مجوز کارو بیمه  کار می کنم و سپس کارفرما برای من مجوز کار گرفت و من را بیمه کرد.