هویتم را گرفتم،دیگر خودم را احساس می کنم در امنیت هستم.

به صفحه اصلی برگردانید

هویتم را گرفتم،دیگر خودم را احساس می کنم در امنیت هستم.

سلام من یک جوانی ایرانیم .وقتی 20 ساله بودم از ایران به ترکیه  آمدم. خانواده ام و تمام دوستدارانم را در ایران واگذاشتم. مجبور شدم تنهایی با همه مشکلات مبارزه کنم. در ترکیه به ازمیر رفتم ولی خودم را به اداره مهاجرات ثبت نام نکردم،فکر کردم نیازی نیست چون می توانستم با کارهای روزانه پولم را کسب کنم و زدنگی خودم را ادامه بدهم. در نتیجه یک تصادف کار درک کردم که دارای هویت چه قدرمهم است.برای اینکه بدون ثبت کار می کردم،نتوانستم شکایت کنم،ترسیدم. از احراج شدن ترسیده ام چون هر وقت که بخواهم در مورد یک وضعیت شکایت کنم، تتها چیزی که به من می گویند اینها است که من حق ندارم در اینجا زندگی کنم و می توانم احراج بشوم.می ترسیدم.جایی نداشتم که بروم یا چیزی نداشتم که انجام بدهم. وقتی که به بیمارستان رفتم، عدم هویتم وضعیت را دشوار تر کرد. در آن روز تصمیم گرفته بودم، دیگر نمی خواستم با بی عدالتی روبه رو بشوم، از  زندگی مانند فراری خسته شدم،می خواستم خودم و زندگیم را تحت تامین بگیرم. یک دوستم که آشینا بودم به من مودم را پیشنهاد کرد.قبلا چند بار اسم مودم را شنیده بودم آما برای این که ترکی را خوب بلد نمی دانم،منصرف شدم. با پیشنهاد دوستم به دفتر مودم رفتم. به نظر می رسد که در چنین زمان بیهوده ترسیده ام چون با وسیله مترجمانان که در آنجا کار می کنند،با کارمندان مودم ملاقات کردم، مشکلاتم را توضیح دادم. روز بعد برای هویت مراجعه کردم.بعد از گرفتن هویتم با نظارت مودم به اشکور رفتم. بعد از تماس گرفتن با محل کار مناسب کارفرمایم به مجوز کار مراجعه کرده که من حقوق خودم را از دستم ندهم.فکر می کنم پس از گرفتن مجوز کارم دیگر هیچ مشکلی روبه رو نمی شوم.مودم به زندگیم راهنمایی کرد.دیگر نمی ترسم. بی عدالتی روبه رو نمی شوم. مودم و هویتم زندگیم را تغییر کرد.از همه کارمندان مودم برای کمک های تشکر می کنم.