اطلاعیه مفاد قانون شماره 6698 در مورد حمایت از داده های شخصی هنگام درخواست مجوز کار

اطلاعیه مفاد قانون شماره 6698 در مورد حمایت از داده های شخصی هنگام درخواست مجوز کار

درخواست مجوز کار توسط کارفرمایانی انجام می شود که می خواهند افراد خارجی مقیم ترکیه را استخدام کنند. اگر با کارفرمای خود برای شروع کار به توافق رسیده اید. اگر کارفرمای شما قصد دارد برای مجوز کار شما درخواست دهد، باید همانطور که در اطلاعیه زیر، تایید کند.

اطلاعیه وزارت کار و تامین اجتماعی به شرح زیر است:

هنگام درخواست مجوز کار، مطابق با مقررات قانون حمایت از داده های شخصی شماره 6698؛ تایید متن اطلاع رسانی تهیه شده توسط وزارت ما و کسب رضایت صریح از شخص مربوطه الزامی شده است.

بر اساس مفاد آیین نامه ابلاغ الکترونیکی، تأیید آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه مسئول یا کاربر اظهارنامه الکترونیکی هنگام درخواست مجوز کار الزامی است.